אוספי הטבע הוכרו על ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים כאוספים לאומיים, מוזיאון לאומי לטבע בהקמה. ועדת היגוי פועלת בחסות האקדמיה הלאומית למדעים ומייצגת אותם כלפי הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה בישראל (ות"ת) התומכת בפעילות האוספים במסגרת מודל תמיכה ייעודי. ועדת ההיגוי משמשת כגוף מתווה מדיניות ברמה המערכתית בכל הנוגע לשימור ולפיתוח אוספי הטבע למחקר, כגוף מתאם בין האוניברסיטאות, האקדמיה הלאומית למדעים וות"ת ובין האוניברסיטאות לבין עצמן וכגוף האחראי למיצוי המיטב ממשאבי הידע, ממשאבי כוח האדם ומהמשאבים הכספיים. 

חברי ועדת ההיגוי לשימור ולפיתוח אוספי הטבע האוניברסיטאיים למחקר:

דו"חות שהוגשו לועדת ההיגוי לשימור ולפיתוח אוספי הטבע האוניברסיטאיים למחקר, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: