בישראל חיים זוחלים רבים וייצוגם באוסף הוא נרחב. האוסף כולל יותר מ-15,000 פריטים, המייצגים מעל ל-500 מינים. כל קבוצות הזוחלים העיקריות מיוצגות באוסף, בעיקר לטאות (כמעט 9,000 מוצגים), נחשים
(5,500 פרטים) וצבים (800 פרטים). 44 מינים של נחשים, לטאות וצבי יבשה מיוצגים על ידי יותר מ-100 פריטים, כולל 1,100 מוצגים של צפע ארצישראלי Vipera palestinae, מין אנדמי באזורנו.
 
אוסף הזוחלים הוא האוניברסאלי ביותר מבין אוספי חולייתני היבשה באוניברסיטת תל-אביב, והוא כולל פרטים שנאספו ב-90 מדינות ברחבי העולם. כ-80% מהפרטים מקורם בישראל. פרטים רבים מקורם בארצות הברית, קניה, תורכיה ואתיופיה. אוסף גדול למדי מקורו במצרים.
 

באוסף נמצאים כל המינים המקומיים של זוחלים, כולל המינים האנדמיים: שממית החרמון Cyrtopodion amictopholis, שנונית באר-שבע Acanthodactylus beershebensis , מחרוזן אוכפים Micrelaps tchernovi ולטאה ירוקה Lacerta media israelica.

אוספים